C4D电商设计软件细分曲面训练

章:第6课时作业:

1.  物体建模

 

本次作业目的:

1.  利用细分曲面建模出想要的模型

 

精度要求:

1.  模型没有明显瑕疵

2.  图标大小为800X800

 

作业格式要求:

统一保存为jpg  文件命名要求:学号姓名—作业内容【例:02李洋—保存图片

 

 

效果图:


CDR电商设计软件细分曲面训练

新人大礼包

1
咨询客服

交流Q群

微信公众号
返回顶部